Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Alo 181'den Gelen Sorular ve Cevapları

ALO 181'DEN GELEN SORULAR

 

 1) 6306 Sayılı Kanun kapsamında muaf olunan tüm harç ve ücretler nelerdir?

CEVAP: 6306 Sayılı Kanun kapsamında sağlanabilecek muafiyetlere ilişkin hükümler Kanun'un 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrası ile 10 uncu fıkrasında yer almakta ve Kanun’un Uygulama Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin 9 uncu fıkrasında Kanun kapsamında yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların hangi harç, vergi ve ücretlerden muaf olduğu açıkça belirtilmektedir.

 

2) Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binada işçi sigortası devlet tarafından mı karşılanır?

CEVAP: 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılan bir yapıya ilişkin sağlanacak harç, vergi ve ücretlere ilişkin muafiyetler,  Kanun'un 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrası ile 10 uncu fıkrasında yer almakta ve Kanun’un Uygulama Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ile düzenlenmektedir. Kanun uyarınca alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler mezkur Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (9-d) maddesinde sıralanmakta olup, bu kapsamda yenilenen yapılarda çalışan işçilere ait sigorta bedellerine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

 

3) 6306 sayılı Kanun kapsamında Lisanslı kuruluş olmak için gerekli olan şartlar nelerdir?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti lisans başvurusunda istenilecek belgeler http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=177093 adresinde yayımlanmıştır.

 

4)  6306 sayılı Kanun kapsamında 27 Ekim 2016 tarihinde yapılan değişiklikler nelerdir?

CEVAP: 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde 27.10.2016 tarihinde değişiklik yapılmış, yapılan değişiklikler Genel Müdürlüğümüz web sitesinde mevzuat bölümünde yayımlanmıştır.

 

5) Harç muaf yazısını aldık fakat harçlarla ilgili olarak değişiklik yapılmıştır. Belediye geriye dönük harç talep edebilir mi?

CEVAP: 26/04/2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  6704  sayılı   Kanun  ile  6306 sayılı  Kanun’un 7 nci maddesinin onuncu fıkrasında değişikliğe gidilmiş olup; riskli yapının yenilenmesi sırasında belediyelerde yapılacak işlemlerde riskli yapıdan dolayı daha önce ödenmiş olan harç ve ücretlerin muafiyet kapsamında bulunduğu, ancak kullanım maksadı değişikliğine ya da yapı alanında artışa gidilmesi halinde oluşacak harç ve ücret farklarının alınacağına hükmedilmiştir. Ayrıca, 27/10/2016 tarih ve 29870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik neticesinde, Kanun uyarınca alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler yeniden düzenlenmiştir. Gerek kanun gerekse yönetmelik değişikliğinde, sonuçlanmamış işlemler bakımından önceki hükmün uygulanacağına dair ayrı bir hüküm getirilmemiş olduğundan, mevzuat değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte sonuçlanmamış işlemlere değişiklikten sonraki hükmün uygulanması gerekmektedir. 

 

6) Riskli çıkan binanın yıkım ruhsatı çıkmadan yıktırılması durumunda kira yardımı alabilir miyiz?

CEVAP: Riskli yapı tespit raporu onaylanıp, yapının tahliye edilmesinden sonra kira yardımı başvuru evraklarından biri olan Yanan Yıkılan Yapılar Formunun temin edilemediği durumlarda (yıkım süresinin uzun olması, riskli yapı tespit raporu onayına itiraz olması vb.) başvurunun yalnızca bu eksik evrak ile kabul edilmesi, yapının yıkılıp evrakın temin edilmesi ile başvurunun değerlendirilmesi, sistem girişinin yapılarak ödemelerin başlatılması gerekmektedir.

 

7) Kentsel dönüşümden doğan kira yardımını ne zaman alabilirim? Ne kadar kira yardımı alacağım hakkında bilgi verebilir misiniz?

CEVAP: 6309 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ıncı maddesini 4 üncü fıkrasında “(Değişik:RG-27/10/2016-29870) Kira yardımı başvuruları; tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv yapı alanlarında ilgili kuruma, riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareye yapılır….” hükmü bulunmaktadır. Söz konusu hükme istinaden kira yardımı başvurusu yapıldıktan sonra kira yardımı ödemesi başlanır. Yine Kira yardımı tutarları 6309 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ıncı maddesini 1 inci fıkrasında yer alan “(Değişik:RG-27/10/2016-29870) Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 aydır. Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. Aylık kira bedeli, Bakanlıkça belirlenir ve her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık değişim oranında güncellenir. Maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine, sahip oldukları veya kullandıkları Kanun kapsamındaki bütün yapılardan dolayı kira yardımı yapılabilir. İnşaat halinde olup içinde ikamet edilen yapılarda kira yardımı veya faiz desteğinden, sadece inşaat halindeki yapıda ikamet eden malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi faydalanır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine mümkün olması hâlinde, kira yardımı yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar geçici konut veya işyeri tahsisi yapılabilir.” hükmüne istinaden Bakanlık Makamı Olur’una göre her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık değişim oran dikkate alınarak belirlenir. Bağlı olunan Valiliğe  (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) başvurulması halinde ilgili ile ait güncel kira yardımı tutarı hakkında bilgi alınabilmektedir. Ayrıca her yıl illere göre belirlenen kira yardımı tutarları Bakanlığımız internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

 

8) Kira yardımı başvurusunda bulunabilmek için gerekli evraklar hakkında bilgi alabilir miyim?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen taşınmazlara ilişkin kira yardımı başvuruları 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzuna göre kira yardımı başvurusunda bulunabilmek için istenen evraklar şunlardır:

            Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Maliklerden;

a) Başvuru dilekçesi,  (Islak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı,  Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.

e) Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

f) Malikin, riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,

g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.

h) Hak sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi istenecektir.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılmalı ve işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır.  

            Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri İşleten Maliklerden;

a) Başvuru dilekçesi, (Konut maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

c) İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

d) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

e) Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı, Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.

f) Malikin, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten önce riskli yapıda işyeri işlettiğine dair Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

g) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonraki son üç aya ait riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu oda sicil kaydı,

h) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı, Bazı gerçek kişi mükellefler ilgili odalara kayıt yaptırmamakta olup, adres değişliklerini bildirmemektedirler. Bu durumda riskli yapının tahliye edildiğini belgelemek üzere gerçek kişi mükellefler için ilgili vergi dairesinden alacakları onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.

i) İşyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,

j) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belge İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.

k) Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi istenecektir. Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve Hesap Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret Unvanı, Vergi Kimlik Numarası ile Hesap Numarası uyumlu olmalıdır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınacaktır. (Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulacak, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılacak ve imzalanacaktır.)  

            Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Kiracılardan;

a) Başvuru dilekçesi, 5 (Islak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde başvuru yapan kiracı adına kayıtlı A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

e) Kiracının, riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,

f) Yıkılan Yapılar Formu, (Islak imzalı ve mühürlü) Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir

g) Kiracı/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi istenecektir. NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

            Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri Bulunan Kiracılardan;

a) Başvuru dilekçesi, 6 (Islak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

c) İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

d) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

e) Kiracının, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma üzerine veya firma sahibi üzerine kayıtlı Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

f) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonraki son üç aya ait riskli yapıda işyeri işlettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu bağlı olduğu oda sicil kaydı,

g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.

h) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı, Bazı gerçek kişi mükellefler ilgili odalara kayıt yaptırmamakta olup, adres değişliklerini bildirmemektedirler. Bu durumda riskli yapının tahliye edildiğini belgelemek üzere gerçek kişi mükellefler için ilgili vergi dairesinden alacakları onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.

i) İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,

j) Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası Aş’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi istenecektir. Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve IBAN Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN Numarası uyumlu olmalıdır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.  

            Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinden;

a) Başvuru dilekçesi, (Konut maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) Sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı, Kat mülkiyetli/kat irtifaklı tapularda sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren şerh bulunmalıdır.

e) Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde sınırlı ayni hak sahibi adına kayıtlı, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

f) Sınırlı ayni hak sahibinin riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,

g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.

h) Sınırlı Ayni Hak Sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi istenecektir.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

            Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri İşleten Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinden;

a) Başvuru dilekçesi, (İşyeri maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

c) İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

d) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

e) Sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı, Kat mülkiyetli/kat irtifaklı tapularda sınırlı aynı hak sahipliğini gösteren şerh bulunmalıdır.

f) Sınırlı ayni hak sahibinin, riskli yapıda A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi üzerine kayıtlı Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

g) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonraki son üç aya ait riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,

h) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı, Bazı gerçek kişi mükellefler ilgili odalara kayıt yaptırmamakta olup adres değişliklerini bildirmemektedir. Bu durumda gerçek kişi mükellefler için ilgili vergi dairesi/dairelerinden alacakları onaylı yazı veya Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.

i) İşyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,

j) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.

k) Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır. Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve Hesap Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret Unvanı, Vergi Kimlik Numarası ile Hesap Numarası uyumlu olmalıdır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınacaktır. (Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulacak, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılacak ve imzalanacaktır.)

            Riskli Olarak Tespit Edilen Kamu Lojmanında İkamet Eden Kiracılardan;

a) Başvuru dilekçesi, (Kiracılar için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) Riskli olarak tespit edilen lojmanda A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen lojmanı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,

e) Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu lojmanda ikamet edip kira yardımı başvurusunda bulunacak kişi adına kayıtlı Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

f) Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ilgili kurumdan aldığı lojman tahsis ve tahliye yazısı,

g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/ilgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.

h) Lojmanda ikamet eden kişiye/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası Aş’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

 

9) Riskli olarak tespit edilen bina, birleşme işlemi sonrası parsel numarasının değişmesinden dolayı, güncel tapu kaydına şerhi düşülmüyor. Tekrar riskli yapı formu oluşturup, güncel parsel numarası ile söz konusu aynı riskli yapı bina 2. defa kentsel dönüşüm kapsamına girilebilir mi?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen binanın bulunduğu parsel bilgisinin değişmesi halinde, yeni parsel bilgisini gösteren belgelerle birlikte riskli yapı denetiminin yapıldığı kuruma müracaat edilmesi halinde gerekli değişiklikler yapılabilecektir. Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılan bir binanın ikinci defa Kanun uyarınca değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

10) Riskli yapılarda değer tespiti sadece dönüşüme katılmayanların bağımsız bölümlerine mi yapılacak yoksa yapının tamamına mı ya?

CEVAP: Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, bütün maliklerce oybirliği ile karar verilememiş ise, anlaşma sağlanamayan maliklere ait taşınmazların değeri Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir.

 

11) Ambar-depo olarak kullanılan, kapı numarası ve elektrik aboneliği olan bir yapı kentsel dönüşüme dâhil olabilir mi?

CEVAP: Riskli yapı tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metrukluk veya başka bir sebeple statik bakımdan yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilemeyecektir. Bu kapsamda, yapı bütünlüğünü koruyan ve ambar-depo olarak kullanılmakta olan bir yapının 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

 

12) Kerpiç yapılar kentsel dönüşüme dâhil olabilir mi? Kentsel dönüşüme dâhil olursa takip edilecek süreç nedir?

CEVAP: Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca, teknik gerekçeleri belirtilerek, ahşap, kerpiç ve taşıyıcı özelliği olmayan malzeme ile yapılan yapıların riskli olduğu yönünde rapor düzenlenmesi halinde, bu yapılar 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak kabul edilecektir.

 

13) Dönüşüm projeleri özel hesabından faiz desteği başvurusunda bulunabilmek için hangi evraklar istenmektedir?

CEVAP:

Konutu veya İşyeri Riskli Olarak Tespit Edilen Gerçek Kişi Maliklerden/ Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinden;

a)Banka talep üst yazısı

b)Riskli Yapı Tespit Raporu

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d)EK-1 Taahhütname

e) Adres Bilgileri Raporu

f) Riskli yapı onay tarihinden önceki tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı,

g)Yanan Yıkılan Yapılar Formu /Yapı Ruhsatı veya binanın yıkımına ilişkin itiraz sürecinin tamamlandığına dair ilgili kurum onaylı yazı

            Konutu veya İşyeri Riskli Olarak Tespit Edilen Tüzel Kişi Maliklerden;

a)Banka talep üst yazısı

b)Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

c)Riskli Yapı Tespit Rapor onayından önce alınmış Ticaret Sicil Gazetesi,

d)Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

e)EK-1 Taahhütname

f)Güncel İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

g)Vergi Levhası

h)Faaliyet Belgesi,

i)Riskli yapı onay tarihinden önceki tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı

j)Yanan Yıkılan Yapılar Formu /Yapı Ruhsatı veya binanın yıkımına ilişkin itiraz sürecinin tamamlandığına dair ilgili kurum onaylı yazı  

            Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Kiracılardan;

a)Banka talep üst yazısı

b)Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

c)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d)EK-1 Taahhütname

e)En az bir yıldır riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde riskli yapı onay tarihinden önceki bir yıla ait adına elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı telefon faturalarından biri

f)Riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu, 

g)Yanan Yıkılan Yapılar Formu /Yapı Ruhsatı veya binanın yıkımına ilişkin itiraz sürecinin tamamlandığına dair ilgili kurum onaylı yazı

            Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri Bulunan Kiracılardan;

a)Banka talep üst yazısı

b)Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

c)Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

d)EK-1 Taahhütname

e)İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

f)Vergi Levhası,

g)Faaliyet Belgesi,

h)Kiracının riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma üzerine veya firma sahibi üzerine kayıtlı son bir yıla ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son bir yıla ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,

i)Yanan Yıkılan Yapılar Formu /Yapı Ruhsatı veya binanın yıkımına ilişkin itiraz sürecinin tamamlandığına dair ilgili kurum onaylı yazı  

Riskli Alan İçerisindeki Hak Sahiplerinden İstenecek Belgeler Malikler ve Sınırlı Ayni Hak Sahipleri;

a)Banka talep üst yazısı,

b)Riskli alan kararı ve alan içerisinde bağımsız bölüm olduğuna dair alan içerisinde uygulama yapmaya yetkili İdareden alınacak resmi yazı

c)Tapu ve güncel taşınmaz kaydı

d)Adres bilgileri raporu

e)Kimlik fotokopisi

f)Ek 1 Taahhütname

g)Kira yardımı almadığına dair ilgili İdareden alınacak onaylı yazı,

Kiracılar;

a)Banka talep üst yazısı,

b)Riskli alan kararı ve alan içerisinde bağımsız bölüm olduğuna dair alan içerisinde uygulama yapmaya yetkili İdareden alınacak resmi yazı

c)Riskli alan içerisinde ikamet edildiğine ve riskli alanın tahliye edildiğine dair Adres bilgileri raporu d)Riskli alan içerisinde ikamet edilmeyeceğine dair beyan*

e)Riskli alan ilan tarihinde ikamet ediyor olmak şartı ile alan ilanından önceki 1 yıla ait adına kayıtlı elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı telefon faturalarından biri

f)Kimlik fotokopisi

g)Ek 1 taahhütname

h)Kira yardımı almadığına dair ilgili İdareden alınacak onaylı yazı,

 

14) Bankaya kentsel dönüşüm kapsamında kredi desteği için başvuruda bulunduğumuzda böyle bir destek uygulaması artık yok diye bir cevap aldık. Böyle bir durum var mı?

CEVAP: Bakanlığımızca 6306 sayılı Kanun kapsamında finansal destek olarak sadece kira yardımı veya faiz desteği ödemesi yapılmaktadır. Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi 6 ncı fıkrasına göre Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Faiz Desteği verilebilmesi için tahliye tarihinde itibaren en geç bir yıl içinde kredi almak üzere Bakanlıkla protokol imzalamış bankalara başvurulmuş olması gerekir.

 

15) Kentsel dönüşümde hisseleri oranında üçte iki çoğunlukla karar alınması ne demektir?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etap veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde, yapılar yıktırılmadan önce, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara katılmayanların arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek ve bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir.

 

16) Mevcut kredi borcunun Bakanlık tarafından kapatılarak, Kentsel dönüşüm kapsamında daha düşük faiz ile kredi imkânı sağlanıyormuş. Binamıza güçlendirme yapmak için de kredi imkânı sağlanıyor mu?

CEVAP: Kentsel dönüşüm kapsamında mevcut kredinin Bakanlık tarafından kapatılıp daha düşük faiz ile kredi imkânı sağlanması durumu söz konusu değildir böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Güçlendirme kredilerine Bakanlık tarafından yapılacak faiz desteği ödemesi için ise; gerekli görülen evraklarla birlikte protokol yapılmış bankalara başvuru yapılması yeterlidir.  

 

17) Kentsel dönüşüm kapsamında annem ile aynı dairede oturmaktayım. Tapuda annemle birlikte hissedarız. Kira yardımı için şartları sağlayıp başvuru yapabiliyorum fakat annem fatura olmadığı için kira yardımı alamıyor. Aynı evde oturduğumuz için yakınlık durumundan dolayı üzerime olan fatura ile annem de kira yardımı alabilir mi?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen taşınmazlara ilişkin kira yardımı başvuruları 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu’nun: “5.21.b- Kira yardımı başvurusunda ibraz edilen faturanın, 1., 2. ve 3. Derece (kan ve kayın hısımlığı) aile bireylerinden birine ait olması durumunda Nüfus Kayıt Örneği ile belgelendirilmesi halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.” “5.21.c- Kira yardımı müracaatında ibraz edilen faturanın vefat eden eş, 1. 2. ve 3. Derece (kan ve kayın hısımlığı) aile bireylerinden birine ait olması durumunda, söz konusu kişilerin vefat ettiğinin belgelendirilmesi (mirasçılık belgesi, ölüm belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği) halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.” hükümleri gereğince işlem yapılmaktadır.

 

18) İnşaat mühendisi olarak kentsel dönüşüm kapsamında lisanslı kuruluş olmak için sınava girip geçerli not aldım. Proje kontrol etmek için ayrı bir belge almam gerekir mi? Sınav aşamasından sonra izlenmesi gereken yol nedir?

CEVAP: Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara yönelik eğitimde başarı sağlayarak riskli yapı tespitinde görev almaya hak kazanan inşaat mühendisleri başarı belgesini http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=190878 adresinde yayımlanan belgelerle birlikte Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunmaları halinde teslim alabilecektirler. Başarı belgesine sahip inşaat mühendisleri bu belgeyle proje kontrol etmek için değil 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapmaya yetkili kılınmaktadırlar. Ancak, İnşaat Mühendisleri 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapabilmek için Kanun kapsamında lisanslandırılmış bir kurum/kuruluş bünyesinde görev almaları gerekmektedir.

 

19) Riskli yapıda ikamet eden kiracı (fiilen oturmuyor), ihtar yapılmasına rağmen daireyi boşaltmıyor ve anahtar teslimi yapmıyorsa ne yapılabilir?

CEVAP: Riskli yapıların tahliyesi ve yıkımı için sınırlı ve ayni hak sahiplerine verilen sürelerin geçmesine rağmen tahliye ve yıkım gerçekleşmemiş ve riskli yapıya verilen elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerin durdurulması ilgili idareden istenilmemiş ise öncelikle riskli yapıya verilen elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerin durdurulmasının ilgili idareden sağlanması gerekmektedir. Elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin durdurulmasından sonra da tahliye işlemi gerçekleştirilemiyor ise, riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında İdarece veya Müdürlükçe tutanak tutulması ve bunlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

20) Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yapıda 2/3 çoğunluğun dışında kalıyorum. Dönüşüme katılmak istiyorum; ancak müteahhit yapım ücreti olarak fazla para talep ettiği için yapım maliyetlerini karşılayamadığımdan çoğunluğun dışında kalarak hak mahrumiyeti yaşıyorum. Hakkımı nasıl arayabilirim?

CEVAP: Riskli alan, rezerv yapı alanı ve riskli yapı parsellerinin bulunduğu uygulama alanlarında maliklerin oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilmesi kanunun emredici hükmüdür. 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar konusunda malikler ile müteahhit arasında yapılacak sözleşmelerin özel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yapılacak uygulamalar konusunda maliklerin üçte iki çoğunlukla aldıkları kararın muhtevasına, müteahhit ile yapacakları sözleşmenin şartlarına ve malik ile müteahhit arasındaki diğer iş ve işlemlere Bakanlığımızca müdahale edilmesi mümkün olmayıp; maliklerin üçte iki çoğunluğu ile alınan kararın ve müteahhit firma ile yapılan sözleşmelerin bir mağduriyet ya da hak kaybı doğurduğu değerlendiriliyor ise yargı yoluna başvurulması mümkündür.

 

21) 2 ay içinde yıktırılması bildirilen binanın emlak vergisini ödeyecek miyim?

CEVAP: Konu Hakkında ilgili Belediye’ye başvurulması gerekmektedir.

 

22)  Kentsel dönüşüm sürecinde müteahhidin binayı yapabilmesi için Bakanlığın müteahhite yaptırım gücü nedir?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilen binaların yıktırılmasından sonra yapılacak uygulamalar maliklerin sorumluluğunda olduğundan, yapılacak yeni uygulamalar konusunda müteahhit seçimine ve malikler ile müteahhitler arasındaki iş ve işlemlere 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca müdahale edilmesi söz konusu değildir.

 

23) Kentsel dönüşüm kapsamında yeni uygulamaya göre otopark ücretlerinden ve ruhsat harçlarından muafiyet ne şekilde uygulanmaktadır?

CEVAP: 26/04/2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6704 sayılı   Kanun  ile  6306 sayılı  Kanun’un 7 nci maddesinin onuncu fıkrasında değişikliğe gidilmiş olup; riskli yapının yenilenmesi sırasında belediyelerde yapılacak işlemlerde riskli yapıdan dolayı daha önce ödenmiş olan harç ve ücretlerin muafiyet kapsamında bulunduğu, ancak kullanım maksadı değişikliğine ya da yapı alanında artışa gidilmesi halinde oluşacak harç ve ücret farklarının alınacağına hükmedilmiştir. Ayrıca, 27/10/2016 tarih ve 29870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik neticesinde, Kanun uyarınca alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler yeniden düzenlenmiştir. Gerek kanun gerekse yönetmelik değişikliğinde, sonuçlanmamış işlemler bakımından önceki hükmün uygulanacağına dair ayrı bir hüküm getirilmemiş olduğundan, mevzuat değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte sonuçlanmamış işlemlere değişiklikten sonraki hükmün uygulanması gerekmektedir. 

 

24) Kentsel dönüşüm kapsamında tapu ve faturalar benim üzerime. Binanın kullanım hakkını ise şerh yolu ile yakınıma verdim. Kira yardımını alabilir miyim?

CEVAP: Bilindiği üzere kira yardımı yapılmasına dair usul ve esasların düzenlendiği Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu’nda bir kısım değişiklikler yapılarak hazırlanan 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu, 15.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kılavuzun 5 inci maddesinde; “5.6 -Kira yardımı ödemelerinde A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda ikamet etme şartı aranmakta olup, malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahiplerinden sadece bu şartı sağlayanlara kira yardımı yapılacaktır.” hükmü uyarınca A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda ikamet etme şartı ve 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda belirtilen diğer şartları sağlayan hak sahiplerine kira yardımı yapılabilmektedir.

 

25) Riskli yapı tespiti yapmaya yetkili lisanslı firma unvan değişikliği yaptığında takip etmesi gereken süreç nedir? Unvan değişikliği için istenen evraklar nelerdir?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti lisans belgesi unvan değişikliği başvurusunda istenilecek belgeler http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=336753 adresinde yayımlanmıştır. Unvan değişikliği başvurusu olması halinde istenilen belgelerle birlikte Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunmaları halinde unvan değişikliği başvurusu değerlendirilecektir.

 

26) Kentsel dönüşüm kapsamında müteahhite kalan hisseler için tapu harçlarından muafiyet var mı?

CEVAP:6306 Sayılı Kanun kapsamında sağlanabilecek muafiyetlere ilişkin hükümlerKanun'un 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrası ile 10 uncu fıkrasında yer almakta ve Kanun’un Uygulama Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ile Kanun kapsamında yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların hangi harç, vergi ve ücretlerden muaf olduğu düzenlenmektedir. 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinin 9 ncu fıkrasının (ç) bendinde;   “İlgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan;     

1)Uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi  işlemleri,     

2)Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, kredi desteğinden faydalanarak veya tamamen kendi kaynaklarını kullanarak, uygulama alanında veya uygulama alanı dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi işlemi, Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında (a) ve (b) bentlerinde belirtilen “vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Buna göre; 6306 sayılı Kanun uyarınca riskli yapı olduğu belirlenen bir yapının yada bu yapının dönüşümü sonrası meydana gelen yeni yapıların riskli yapı malikince yapılacak ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemlerinin Kanun kapsamında olduğu görülmekte olup, riskli yapı maliki olmayan müteahhit yada bir başkasının bu kapsamda yapacağı işlemlerde hak sahibi olduğuna ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.

 

27) 26 Nisan 2016 tarihinde 6306 sayılı Kanunun 7. Maddesinin 10. Fıkrasında harçlarla ilgili olarak yapılan değişiklikler nelerdir?

CEVAP:26/04/2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6704 sayılı   Kanun’un 24 üncü maddesi   ile  6306 sayılı  Kanun’un 7 nci maddesinin onuncu fıkrasında değişikliğe gidilerek, “Gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulan riskli alanlardaki” ibaresi, “Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması hâlinde,” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonrasında 6306 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin onuncu fıkrası “Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması hâlinde, yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.” şeklini almıştır. Bu değişiklik ile, riskli alanlar yanı sıra rezerv yapı alanları ile riskli yapıların bulunduğu parsellerde yapılacak uygulamalara ilişkin olarak belediyelerde yapılacak işlemlerde, riskli yapıdan dolayı daha önce ödenmiş olan harç ve ücretlerin muafiyet kapsamında bulunduğu, ancak kullanım maksadı değişikliğine ya da yapı alanında artışa gidilmesi halinde oluşacak harç ve ücret farklarının alınacağına hükmedilmiştir.

 

28) 6306 sayılı Kanun kapsamında farklı bir yerden konut almak için faiz desteğinden faydalanabilir miyim?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamında kiracılar için konut edinme olarak farklı bir yerden faiz desteğinden faydalanabilmektedir malikler içinde riskli yapıdaki yer zeminden kaynaklı bir sorun varsa farklı bir yerde faiz desteğinden faydalanabilmektedir.

 

29) Farklı yapı kimlik numarası olan ve ayrı yerlerde bulunan bir daireden kira yardımı diğer daireden kredi desteği kullanılabilir mi?

CEVAP: Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi 7 ncı fıkrasına göre Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz.

 

30) Kentsel dönüşüme dahil edilmiş olan tek tapulu ayrı maliklere ait iki bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bağımsız bölümün bir dairesinde malik kendisi, diğerinde ise kiracı oturmaktadır. Faturalar ayrı ayrı ödenmektedir. Yapıda ikamet etmeyen malik bu durumda faiz destekli krediden nasıl faydalanabilir?

CEVAP: Riskli yapıda iki bağımsız bölümü olduğu için malik 250.000 TL ye kadar faiz destekli krediden faydalanabilir.

 

31) Kentsel dönüşüm kapsamında bir süredir kira yardımı alıyorum. Kira yardımını iptal edip faiz desteğinden faydalanabilir miyim?

CEVAP: Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi 7 ncı fıkrasına göre Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.

 

32) Kentsel dönüşüm kapsamında babamız ev yapım kredisi alıyor ve krediyi bitirmeden vefat ediyor. Mirasçıları olarak ödeme işlemlerini nasıl yapmalıyız?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamında faiz desteğine ilişkin olarak Bakanlığımızca kredi onayı verildikten sonra hak sahibinin vefat etmesi durumunda söz konusu krediye ilişkin ödemeler Bankalarca değerlendirilmektedir.

 

33) Kentsel dönüşüm kapsamında 15 aydır kira yardımı alıyoruz. Hissemin satışını yaptığım takdirde kira yardımımız devam edecek mi?

CEVAP: Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunun 5. Maddesinin 9 .fıkrasına göre A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra satış/ devir yapıldığı durumlarda, yeni malik Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet etme şartını sağlayamayacağından kira yardımına başvuramaz. Eski malikin Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda yer alan şartları taşıması ve riskli olarak tespit edilen yapıyı satmadan/devretmeden önce kira yardımı ödemelerinin başlaması halinde ödemeleri devam edecektir.

 

34) Türkiye'deki adresim diğer adres olarak gözüktüğü için Kira yardımını alamıyorum. Kanun gereği bunun gerekçesi ve kanun maddesi ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

CEVAP: Kira yardımı yapılmasına dair usul ve esasların düzenlendiği Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu’nda bir kısım değişiklikler yapılarak hazırlanan 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu, 15.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Kılavuzun 5. maddesinde; “- 5.13. Kira yardımı başvurusunda bulunan hak sahiplerinin Adres bilgileri raporunda "yerleşim yeri adresi" ile "diğer adres" olmak üzere iki farklı adres bilgisinin olması durumunda "yerleşim yeri adresi" dikkate alınarak kira yardımı başvurularının değerlendirilmesi gerekmektedir.”, “- 5.14. Yurtdışında ikamet eden kişiler, Türkiye’de bulunan riskli yapıları için ikamet şartını sağlayamadıklarından kira yardımı başvurusunda bulunamazlar.” düzenlemesi yapılmıştır. Bu itibarla; yurtdışında ikamet eden kişilerin kira yardımı başvurularının 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu'na göre değerlendirilme imkanı bulunmamaktadır.

 

35) Kira yardımı başvurusunda bulunabilmek için faturalarda bir limit gerekli midir? Faturalarda az tüketim ibareleri olursa kira yardımı alabiliyor muyuz? (Örneğin 6 TL gelen su faturam ilgili müdürlük tarafından alt limit olarak belirlenen 10 TL’nin altında olduğu için reddedildi.)

CEVAP: Kira yardımı yapılmasına dair usul ve esasların düzenlendiği Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu’nda bir kısım değişiklikler yapılarak hazırlanan 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu, 15/3/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu’nun 5 inci maddesinde; “5.22- 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu doğrultusunda talep edilen faturadan amaç; kira yardımı talebinde bulunan hak sahibinin riskli yapıda A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğinin belgelendirilmesine yönelik olup, faturanın herhangi bir kurum tarafından sembolik olarak düzenlenmesi veya faturada tüketimin bulunmaması halinde değerlendirmenin tek bir kurumdan alınan herhangi bir döneme ait fatura üzerinden yapılmaması, Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi bir tarihte ikamet edildiğinin belgelendirilmesine yarayacak miktarda zorunlu tüketimi içeren elektrik, su, doğalgaz ve sabit hatlı olmak kaydıyla telefon ya da internet faturalarından biri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu itibarla, ikameti tevsik edici olarak istenilen elektrik, su, telefon, doğalgaz vb. faturaların yapının bulunduğu yer koşullarında değerlendirilebilmesi hususunda Bakanlığımızca Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) yetki ve sorumluluk verilmiş olup, faturadaki zorunlu tüketim miktarına ilişkin olarak riskli yapının bulunduğu yer ve yörenin yaşam tarzı, bağımsız bölümde ikamet edenlerin sayısı, ikamet edilen dönem vb. unsurların ilgili Valilikçe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) değerlendirilebileceği mütalaa edilmektedir

 

36) Kentsel dönüşüm kapsamında kapıcılar kira yardımı alabiliyor mu?

CEVAP: Kira yardımı yapılmasına dair usul ve esasların düzenlendiği Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu’nda bir kısım değişiklikler yapılarak hazırlanan 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu, 15/3/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu’nun 5 inci maddesinde; “5.36- Riskli yapıda apartman görevlisi olarak ikamet edenler, apartman görevlisi olarak çalıştıklarını belgelendirmeleri (Noter onaylı karar defteri, SGK’ dan alınmış aylık hizmet listesi ile) halinde kira yardımından kiracı olarak faydalanabilecektir.” düzenlemesi yapılmış olup kira yardımı başvuruları ilgili Valilikçe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) değerlendirilecektir.

 

37) Kentsel dönüşüme girmiş bir binada, dairenin mahkeme süreci devam etmektedir. Bu süreç kentsel dönüşüme engel midir?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilen bir yapı ile ilgili olarak daha evvel açılan veya sonradan açılmış herhangi bir dava bulunması durumunda; bu davalarda örneğin yıkım ve satış işlemlerine yönelik engel teşkil edecek şekilde mahkemelerce verilmiş yürütmenin durdurulması, ihtiyati tedbir veya iptali kararı verilmediği sürece, sadece dava açılmış olması Kanun kapsamında yapılan işlemlerin yürütülmesine engel teşkil etmeyecektir.

 

38) Kentsel dönüşüme katılan bir binanın müteahhidiyim ve binada bir kaç adet ipotekli daire var ve biz binayı yaptığımızda ipoteklilerin ipotekleri de bizim hisselerimizi de kapsayacağını tapudan öğrendik. Maliklerin ipoteklerinin bizim hisselerimizi kapsamaması için ne yapmalıyız? Yani ipotekleri nasıl kaldırmalıyız?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamındaki yapıların yıktırılmasından sonra bu taşınmazların sicilinde bulunan ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam eder. Bu haklar ve şerhler, tapuda, tevhit, ifraz, taksim, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez ve bu işlemlerde muvafakat aranmaz. Yeni kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında belirtilen haklar ve şerhler, muvafakat aranmaksızın sadece söz konusu haklar ve şerhlerden yükümlü olan malike düşecek bağımsız bölümler üzerinde devam ettirilir.  

 

39) Binamız Kentsel dönüşüme girdi. Tapu da farklı nüfus müdürlüğünde farklı kapı numarası mevcuttur. Nereden ve nasıl düzeltme yapılabilir?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen binanın adres bilgilerine yönelik değişiklikler, adresin aslını gösteren belgeyle birlikte riskli yapının bulunduğu İldeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, İstanbul İlinde İstanbul Büyükşehir Belediyelerine bağlı İlçe Belediyelerine müracaat edilmesi halinde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

 

40) Kentsel dönüşüm kapsamında binamıza 3 yıl önce risk tespiti yaptırdık. Rapora itiraz sonucunda binanın riskli olmadığına karar verilmiştir. 55 yıllık binamıza yeniden risk tespiti yaptırabilir miyiz?

CEVAP: 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan riskli yapı tespitlerinde, itiraz veya yargı kararı üzerine yeniden rapor tanzim edilmesinin gerekmesi, raporun gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmiş olması ve yapının risk durumunu etkileyebilecek kasdi bir müdahale dışında somut bir hadisenin gerçekleşmiş olması halleri hariç olmak üzere, her yapı için sadece bir adet riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilmekte olup, daha evvel riskli yapı tespiti yapılan bir bina için ikinci defa riskli yapı tespiti yaptırılması mümkün değildir.