Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Kuruluş ve Görevler

         TARİHÇE:

        Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü daha önce Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü iken, 13.12.1983 tarih ve 180 sayılı kanun ile İl Müdürlüğü halini almıştır. Müdürlüğümüzün 17.06.1982 Tarih ve 2680 Sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren, 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye göre görevleri; Genel bütçeye dâhil kuruluşlara ait bina ve tesislere, kamu konutları ve afet ile ilgili daimi iskâna ait yaptırılacak her türlü yapılara ve konutlara, İl Özel İdareleri’nin bina tesislerine, talep halinde her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına yaptırılacak bina ve tesislere teknik yardım ve kontrollük hizmeti vermek, inşaatları ilgili mevzuatlar çerçevesinde yaptırmak, 3194 ve 7269 Sayılı Yasalar çerçevesinde imar ve afet ile ilgili hizmetleri yürütmek, 5543 Sayılı Yasa çerçevesinde iskan ile ilgili hizmetleri yürütmek, 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında uyumlaştırılmış standartlardan Bakanlığımıza ait ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimini gerçekleştirmek, 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili işlemler, Yapı kooperatiflerinin devrine ilişkin 13.06 2010 tarih ve 27610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 03.06.2010 tarihli ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanunun 4. maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 1. maddesinde değişiklik yapılarak, Yapı Kooperatifleri ve üst kuruluşları için ilgili Bakanlık olarak Bakanlığımız belirlenmiş, aynı Kanunun 5.maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa geçici 3. ve 4. Maddeler eklenmiş olup, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemler ile bunlara dair kuruluştan tasfiyeye kadar her türlü hak, yetki ve görevler 13.12.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlığımıza verildiğinden bu tarihten itibaren ilgili işlemleri, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2010 tarih 27539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, bunlarla ilgili işlemleri yapmak ve 04.11.2010 tarih ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) ile ilgili işlemleri koordine etmek. Ancak 13.12.2009 tarihinden itibaren 7269 sayılı yasa ile ilgili iş ve işlemler İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

  KURULUŞ VE GÖREVLERİMİZ:

       Bilindiği üzere 4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız kurularak görevleri belirlenmiştir. Daha sonra 17 Ağustos 2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 648 Sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile görev tanımlarındaki değişiklikler belirlenmiştir.  

Buna göre Bakanlığımızın temel görevleri şöyle sıralanabilir:

  • Meslek yasaları dâhil, imar, çevre, yapı ve yapım ile ilgili mevzuat düzenlemelerini yapmak,
  • Mekânsal strateji planlaması dâhil tüm planlama ve uygulama faaliyetlerini icra etmek,

  • Çevrenin korunması, iyileştirilmesi faaliyetlerini yürütmek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek,

  • Afet zararlarını azaltmaya yönelik dönüşüm projeleri hazırlamak,

  • Güçlü bir yapı denetim sistemini kurmak ve yönetmek,

  • Enerji verimliliği yüksek yapılar için gerekli çalışmaları yapmak,

  • Yapı kooperatifçiliğini geliştirmek ve yenilikçi konut politikaları üretmek,

  • Ulusal “Coğrafi Bilgi Sistemi” çalışmalarını yürütmek,

  • Yerel yönetimlere rehberlik etmek, teknik ve mali destek sağlamak,

  • Doğal sit alanlarında ve Bakanlığın sorumluluğunda bulunan koruma alanlarındaki tüm iş ve işlemleri yürütmektir.

      Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığımız, daha çok ülkenin yapı ve konut politikalarının belirlenmesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapı ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili bir Bakanlık olmasına karşın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu görev tanımları yanında çevre ve yapılaşma ile çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikalar tespit etmektedir. Kamuoyunun da yakından takip ettiği depreme dayanaksız yapıları tespit ederek bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini hazırlamaktadır. Ayrıca ilgilileri tarafından hazırlanan ve başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırılmayan yapılara resen ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi verebilmektedir. Bakanlığımız, özellikle gü&cceccedil;lü ve etkin bir yapı denetim sisteminin kurulmasına büyük önem vermiş ve bu bağlamda Avrupa Birliğine uyum kapsamında yapı malzemelerinin taşıması gereken kriterlerle ilgili gerekli mevzuat çalışmaları ile denetimlere hız vermiştir. Müdürlüğümüzce rutin olarak senelik belli periyotlar halinde yapı denetim, yapı malzemeleri ve çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacı ile denetimler aralıksız yapılmaktadır.

BAKANLIĞIMIZIN 2023 HEDEFİ;
- Yaşanabilir Çevre,
- Mekan ve Yaşam Kalitesi Yüksek Yerleşmeler,
- Marka Kentler 
OLUŞTURMAKTIR.