Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
DIŞ DENETÇİ SEÇİMİ

     7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun kapsamında; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 65 inci ve 69 uncu maddelerine dayanılarak çıkarılan 01.02.2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan; "Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair Yönetmelik" ile kooperatiflerin finansal tablolarının kooperatiflerin tabi olduğu mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde hazırlanmasının, gelir ve giderlerinin dayanağını oluşturan belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmesinin, hesapların belgeler ile uyumlu olmasının sağlanması ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu içerisinde yer alan mali bilgilerin doğruluğunun tespiti hususlarında yapılacak olan bağımsız dış denetimin ilke ve çerçeveleri belirlenmiştir.

     Bu kapsamda; ilgili yönetmeliğin 27 inci maddesi "(1) Bu Yönetmelik uyarınca dış denetime tabi olan kooperatiflerde bir dış denetçi görev yapar.

     (2) Dış denetçiler, 16 ıncı maddede belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından, kuruluşta ana sözleşmeyle, sonraki dönemlerde genel kurul kararıyla görev yapacağı hesap dönemi içerisinde seçilirler. Seçilen dış denetçinin görevi kabul etmemesi durumunda görev yapmak veya dış denetçiliğin herhangi bir sebeple boşalması durumunda kalan sürede görev yapmak üzere aynı genel kurulda yedek dış denetçi de seçilebilir." hükmü getirilmiştir.

     Dış denetim yaptırmamanın; finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra konularında alınan genel kurul kararlarının geçersiz olacağı gerçeğinden hareketle kooperatifler açısından telafisi zor hukuki sonuçların doğacağı dikkate alındığında;

     Dış Denetçi seçiminin kooperatifin en yetkili organı olan genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkilerden olduğu ve bu yetkinin yönetim kuruluna devredilemeyeceğinin bildirilmesi,

     Yapılacak olan genel kurul toplantısı başvurularında veya Müdürlüklere yapılan şifahi başvurularda yukarıda sayılan şartları taşıyan kooperatiflere konu hakkında bilgi verilmesi, gündeme dış denetçinin seçilmesi ile dış denetçiye verilecek ücret hakkında karar alınması gerektiğinin bildirilmesi,

     Yetkili yönetim kurulunca genel kurul onayına sunulmak üzere muhtemel dış denetçilerin ve ücretlerinin araştırılması, tahmini bütçenin bu kapsamda şekillendirilmesi,

     Genel kurul toplantısına katılacak Bakanlık Temsilcilerince yukarıda sayılan şartları taşıyan kooperatif toplantılarında gündemde dış denetime dair madde yok ise "Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair Yönetmelik" gereğince buna ilişkin gündem maddesi konulması yönünden karar alınmasının gerekliliğinin divan heyeti ve genel kurula izah edilmesi ve bu yönde madde eklenmesinin sağlanması,